Regulamin Biegu Niepodległości

I. Cele i założenia biegu:

 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu i
  narkotyków,
 • promocja aktywnego stylu życia, postaw wartych naśladowania,
 • propagowanie działań społecznych, 
 • popularyzacja postawy obywatelskiej i świadomości społecznej wobec osób uzależnionych i współuzależnionych; 
 • budowa tożsamości lokalnej,
 • promocja miasta i gminy Jastrowie jako miejsca organizacji wydarzeń sportowych, 
 • pomoc finansowa dla Macieja Nowaka chorego na dystrofię mięśniową Duchennea.

II. Organizatorzy i podmioty współpracujące:

 • Stowarzyszenie „Pozytywni Z Pasją”,
 • Kijowe Siostry i Brat,
 • Gmina i Miasto Jastrowie,
 • OKJ Jastrowie
 • S.M.T.M. Protektor

III. Termin i miejsce:

 • impreza odbędzie się w dniu 14.11.2021 w Jastrowiu w miejscu startu i mety – wieża widokowa
 • rejestracja zawodników biegu od 9.30 do 11.00,
 • rejestracja zawodników elektronicznie do 13/11/2021 r.
 • START biegu  na 10 km - godz. 11.00, 
 • START biegu na 5 km i nordic walking na 5 km – godz. 11.20,
 • Losowanie nagród – godz. 13,30
 • zakończenie imprezy ok godziny 14,30
 • bieg główny i nordic walking przeprowadzony zostanie na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w okolicy Góry Sosnowej na dystansie 5 km i 10 km,

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 • w przedsięwzięciu sportowym, mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w regulaminie (dalej zwani jako „Uczestnicy”),
 • w czasie biegu na trasie mogą przebywać jedynie Uczestnicy , obsługa , osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające  bieg,
 • w biegu przewiduje się ok. 100 uczestników biegu głównego i 50 uczestników nordic walking,
 • za osobę zgłoszoną do i biegu (Uczestnika) uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o stanie zdrowia, zapoznała się i zaakceptowała regulamin. 
 • bieg ma charakter charytatywny w związku, z tym mile widziana jest wpłata cegiełki na konto nr 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 Fundacji Złotowianka z dopiskiem N/136 w kwocie minimum 45,00 zł na podopiecznego Macieja Nowaka, który wzmaga się z chorobą.
 • Podczas biegu odbywać się będzie zbiórka publiczna do puszek Fundacji Złotowianka na ww. cel,
 • Rejestracja odbywa się on-line do dnia 13.11.2021 r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl 
 • odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów, w dniu zawodów- weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Jastrowiu w  pobliżu wieży widokowej lub na hali sportowej przy ul. Kilińszczaków , które czynne będzie:  14.11.2021 od godz.  9.00-10.30 
 • w momencie zgłoszenia i opłacenia pakietu startowego przez - 150 osób, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów,
 • w biegu głównym mogą brać udział wszyscy Uczestnicy z miasta Jastrowie i okolic w wieku powyżej 16 roku życia,
 • zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, (zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegu lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). 
 • osoby w wieku poniżej 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. 
 • uczestnictwo w biegu jest jednoczesnym potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem biegu.

UWAGA: 

 • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi biegu.
 • Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w biegu oraz ma prawo usunąć z terenu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub nie przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi biegu).
 • W zawodach powinny brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu zgodnie ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  jest organizator.
 • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku Uczestnika. 
 • Uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie, udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w  biegu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a także  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na bilbordach, emisje  w przekazach telewizyjnych i radiowych,
• poddanie się weryfikacji zgodnie z regulaminem biegu,
• organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

V. Zabezpieczenie imprezy

 • Podczas całego wydarzenia będzie zapewniona opieka ratownika medycznego i straży pożarnej.
 • W związku z międzynarodową sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARS-CoV-2 uczestnicy Biegu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny i aktualnych wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. 
 • W razie nie odbycia się przedsięwzięcia sportowego organizator wyznacza inny termin lub organizuje bieg wirtualny. Dokonane wpłaty nie będą zwracane.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników rajdu i biegu od nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator zaleca posiadanie przez uczestników aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator zaleca uczestnikom ubezpieczenie się w zakresie NNW we własnym zakresie.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem