Regulamin Rajdu i Biegu Wolności

 

I. Cele i założenia biegu:

 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu i
  narkotyków,
 • promocja aktywnego stylu życia, postaw wartych naśladowania,
 • propagowanie działań społecznych, 
 • budowa tożsamości lokalnej,
 • promocja miasta i gminy Jastrowie jako miejsca organizacji wydarzeń sportowych
 • pomoc finansowa dla Mateusza Domżalskiego chorego na mózgowe porażenie dziecięce
 • popularyzacja postawy obywatelskiej i świadomości społecznej wobec osób uzależnionych i współuzależnionych; 

II. Organizatorzy i podmioty współpracujące:

 • Stowarzyszenie „Pozytywni Z Pasją”,
 • Kijowe Siostry i Brat,
 • Gmina i Miasto Jastrowie,
 • OKj Jastrowie

III. Termin i miejsce:

 • impreza odbędzie się w dniu 07.08.2021 w Jastrowiu w miejscu startu i mety – pole piknikowe przy ulicy Wojska Polskiego,
 • rejestracja zawodników rajdu w dniu zawodów  w godz. 8.00 – 9.00 oraz wydanie pakietów startowych 
 • rejestracja zawodników biegu i nordic walking  od 14.00 do 17.00 oraz wydanie pakietów startowych
 • rejestracja zawodników elektronicznie do 05/08/2021 r.
 • START rajdu – godzina 9.00,
 • START biegu dla dzieci do lat 7 – godzina 15.00, dystans 600 metrów,
 • START biegu dla dzieci do lat 12 – godzina 15.20, dystans 800 metrów,
 • START biegu dzieci do lat 16 – godzina 15.40, dystans 1000 metrów,
 • START biegu głównego - godz. 17.00, 
 • START nordic walking – godz. 16.00,
 • Losowanie nagród 
 •  podsumowanie biegu i nordic walking  – godz. 18.00,
 • Koncert 
 • bieg główny i nordic walking przeprowadzony zostanie na terenie Nadleśnictwa Jastrowie wzdłuż jezior na dystansie 5 km,

 

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 

 • w przedsięwzięciu sportowym, mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w regulaminie (dalej zwani jako „Uczestnicy”),
 • w czasie rajdu i biegu na trasie mogą przebywać jedynie Uczestnicy , obsługa , osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające rajd i bieg,
 • przewiduje się udział ok.100 rowerzystów bez limitu wieku, dystans do 35 kilometrów,
 • w biegu przewiduje się ok. 100 dzieci, 200  uczestników biegu głównego i 100 uczestników nordic walking,
 • za osobę zgłoszoną do rajdu i biegu (Uczestnika) uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o stanie zdrowia, zapoznała się i zaakceptowała regulamin. 
 • bieg ma charakter charytatywny w związku, z tym mile widziana jest wpłata cegiełki w kwocie 40,00 zł lub więcej  na konto Fundacji Złotowianka { 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 z dopiskiem MATEUSZ DOMŻALSKI  D/24    } na podopiecznego Mateusza Domżalskiego, który wzmaga się z chorobą.
 • WPŁATA NA KONTO GWARANTUJE PAKIET STARTOWY NA RAJD I BIEG WOLNOŚCI 2021
 • PROSIMY O PRZESYŁANIE DOWODU WPŁATY W CELU WERYFIKACJI I NADANIA NUMERU STARTOWEGO na mail. pozytywnizpasja@gmail.com

 

 • Podczas biegu odbywać się będzie zbiórka publiczna do puszek Fundacji Złotowianka na ww. cel,
 • Rejestracja odbywa się on-line do dnia 05.08.2021 r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl 
 • W biurze zawodów w dniu zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się przy ulicy 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego , które czynne będzie: 07.08.2021r. od godz. 8.00 –16,30
 • w momencie zgłoszenia i opłacenia pakietu startowego przez - 500 osób, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów,
 • dzieci do 16 roku życia uczestniczą w biegu z rodzicem lub opiekunem, po złożeniu zgody przez opiekuna lub rodzica,
 • w biegu głównym mogą brać udział wszyscy Uczestnicy z miasta Jastrowie i okolic w wieku powyżej 16 roku życia,
 • zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, (zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegu lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). 
 • osoby w wieku poniżej 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. 
 • uczestnictwo w biegu jest jednoczesnym potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem biegu.

UWAGA:

 • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi biegu.
 • Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w rajdzie i biegu oraz ma prawo usunąć z terenu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub nie przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi biegu).
 • W zawodach powinny brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  jest organizator.
 • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku Uczestnika. 
 • Uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie, udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w  biegu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a także  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na bilbordach, emisje  w przekazach telewizyjnych i radiowych,
• poddanie się weryfikacji zgodnie z regulaminem biegu,
• organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

V. Zabezpieczenie imprezy

 • Podczas całego wydarzenia będzie zapewniona opieka ratownika medycznego i straży pożarnej.
 • W związku z międzynarodową sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARS-CoV-2 uczestnicy Biegu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny i aktualnych wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. 
 • W razie nie odbycia się przedsięwzięcia sportowego organizator wyznacza inny termin lub organizuje bieg wirtualny. Dokonane wpłaty nie będą zwracane.
 •  Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników rajdu i biegu od nieszczęśliwych wypadków.
 •  Organizator zaleca posiadanie przez uczestników aktualnych badań lekarskich.
 •  Organizator zaleca uczestnikom ubezpieczenie się w zakresie NNW we własnym zakresie.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem