Regulamin Rajdu i Biegu Wolności

 

I. Cele i założenia biegu:

 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu i
  narkotyków,
 • promocja aktywnego stylu życia, postaw wartych naśladowania,
 • propagowanie działań społecznych, 
 • budowa tożsamości lokalnej,
 • promocja miasta i gminy Jastrowie jako miejsca organizacji wydarzeń sportowych
 • pomoc finansowa dla Mateusza Domżalskiego chorego na mózgowe porażenie dziecięce
 • popularyzacja postawy obywatelskiej i świadomości społecznej wobec osób uzależnionych i współuzależnionych; 

II. Organizatorzy i podmioty współpracujące:

 • Stowarzyszenie „Pozytywni Z Pasją”,
 • Kijowe Siostry i Brat,
 • Gmina i Miasto Jastrowie,
 • OKj Jastrowie

III. Termin i miejsce:

 • impreza odbędzie się w dniu 07.08.2021 w Jastrowiu w miejscu startu i mety – pole piknikowe przy ulicy Wojska Polskiego,
 • rejestracja zawodników rajdu w dniu zawodów  w godz. 8.00 – 9.00 oraz wydanie pakietów startowych 
 • rejestracja zawodników biegu i nordic walking  od 14.00 do 17.00 oraz wydanie pakietów startowych
 • rejestracja zawodników elektronicznie do 05/08/2021 r.
 • START rajdu – godzina 9.00,
 • START biegu dla dzieci do lat 7 – godzina 15.00, dystans 600 metrów,
 • START biegu dla dzieci do lat 12 – godzina 15.20, dystans 800 metrów,
 • START biegu dzieci do lat 16 – godzina 15.40, dystans 1000 metrów,
 • START biegu głównego - godz. 17.00, 
 • START nordic walking – godz. 16.00,
 • Losowanie nagród 
 •  podsumowanie biegu i nordic walking  – godz. 18.00,
 • Koncert 
 • bieg główny i nordic walking przeprowadzony zostanie na terenie Nadleśnictwa Jastrowie wzdłuż jezior na dystansie 5 km,

 

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 

 • w przedsięwzięciu sportowym, mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w regulaminie (dalej zwani jako „Uczestnicy”),
 • w czasie rajdu i biegu na trasie mogą przebywać jedynie Uczestnicy , obsługa , osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające rajd i bieg,
 • przewiduje się udział ok.100 rowerzystów bez limitu wieku, dystans do 35 kilometrów,
 • w biegu przewiduje się ok. 100 dzieci, 200  uczestników biegu głównego i 100 uczestników nordic walking,
 • za osobę zgłoszoną do rajdu i biegu (Uczestnika) uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o stanie zdrowia, zapoznała się i zaakceptowała regulamin. 
 • bieg ma charakter charytatywny w związku, z tym mile widziana jest wpłata cegiełki w kwocie 40,00 zł lub więcej  na konto Fundacji Złotowianka { 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 z dopiskiem MATEUSZ DOMŻALSKI  D/24    } na podopiecznego Mateusza Domżalskiego, który wzmaga się z chorobą.
 • WPŁATA NA KONTO GWARANTUJE PAKIET STARTOWY NA RAJD I BIEG WOLNOŚCI 2021
 • PROSIMY O PRZESYŁANIE DOWODU WPŁATY W CELU WERYFIKACJI I NADANIA NUMERU STARTOWEGO na mail. pozytywnizpasja@gmail.com

 

 • Podczas biegu odbywać się będzie zbiórka publiczna do puszek Fundacji Złotowianka na ww. cel,
 • Rejestracja odbywa się on-line do dnia 05.08.2021 r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl 
 • W biurze zawodów w dniu zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się przy ulicy 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego , które czynne będzie: 07.08.2021r. od godz. 8.00 –16,30
 • w momencie zgłoszenia i opłacenia pakietu startowego przez - 500 osób, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów,
 • dzieci do 16 roku życia uczestniczą w biegu z rodzicem lub opiekunem, po złożeniu zgody przez opiekuna lub rodzica,
 • w biegu głównym mogą brać udział wszyscy Uczestnicy z miasta Jastrowie i okolic w wieku powyżej 16 roku życia,
 • zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, (zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegu lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). 
 • osoby w wieku poniżej 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. 
 • uczestnictwo w biegu jest jednoczesnym potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem biegu.

UWAGA:

 • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi biegu.
 • Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w rajdzie i biegu oraz ma prawo usunąć z terenu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub nie przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi biegu).
 • W zawodach powinny brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  jest organizator.
 • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku Uczestnika. 
 • Uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie, udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w  biegu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a także  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na bilbordach, emisje  w przekazach telewizyjnych i radiowych,
• poddanie się weryfikacji zgodnie z regulaminem biegu,
• organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

V. Zabezpieczenie imprezy

 • Podczas całego wydarzenia będzie zapewniona opieka ratownika medycznego i straży pożarnej.
 • W związku z międzynarodową sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARS-CoV-2 uczestnicy Biegu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny i aktualnych wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. 
 • W razie nie odbycia się przedsięwzięcia sportowego organizator wyznacza inny termin lub organizuje bieg wirtualny. Dokonane wpłaty nie będą zwracane.
 •  Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników rajdu i biegu od nieszczęśliwych wypadków.
 •  Organizator zaleca posiadanie przez uczestników aktualnych badań lekarskich.
 •  Organizator zaleca uczestnikom ubezpieczenie się w zakresie NNW we własnym zakresie.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem